กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวหน้ากองบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ศรี สุภาษร
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระ วุฒิพรหม
กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการจากภายนอกมหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์วิชัย ริ้วตระกูลมหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์ประนอม จันทรโณทัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศาสตราจารย์โกสินทร์ จำนงไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศาสตราจารย์สันติ แม้นศิริมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศาสตราจารย์วินิช พรมอารักษ์สถาบันวิทยสิริเมธี
รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย์ชาตรี ฝ่ายคำตามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรีฑา แก้วคงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นินนาท์ จันทร์สูรย์มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิดา รักกะเปามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัดดาวัน นาใจแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
กองบรรณาธิการ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองศาสตราจารย์ศิริพร จัึงสุทธิวงษ์ภาควิชาเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มะลิวรรณ อมตธงไชยภาควิชาเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลาภาควิชาเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร พรไตรภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ช่อทิพย์ กัณฑโชติภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรศักดิ์ สุขบทภาควิชาฟิสิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม ทิพราชภาควิชาฟิสิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ สีบุตรภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงกต ศรีอุไรภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์
คณะทำงานฝ่ายจัดการวารสาร
นางสาวอมรรัตน์ วะสุรีย์
นายนัฐพงษ์ สืบสุข
นายกมล คำพิบูลย์
นางสาวจิราภรณ์ ทองสุด