กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ วิชัย ริ้วตะกูล
ศาสตราจารย์ สุทัศน์ ยกส้าน
ศาสตราจารย์ ประนอม จันทรโณทัย
ศาสตราจารย์ สมศักดิ์ พันธุวัฒนา
ศาสตราจารย์ ชูกิจ ลิมปิจำนง
ศาสตราจารย์ ยงศ์วิมล เลณบุรี
ศาสตราจารย์ โกสินทร์ จำนงไทย
ศาสตราจารย์ สันติ แม้นศิริ
ศาสตราจารย์ วินิช พรมอารักษ์
ศาสตราจารย์ สมพงษ์ ธรรมพงษา
ศาสตราจารย์ สุเทพ สวนใต้
ศาสตราจารย์ พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ
รองศาสตราจารย์ ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ
รองศาสตราจารย์ สมจิต โชติชัยสถิตย์
รองศาสตราจารย์ นัยทัศน์ ภู่ศรัณย์
รองศาสตราจารย์ ศุภมิตร จิตตะยโศธร
รองศาสตราจารย์ กนกพร สว่างแจ้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑาพร แสวงแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ
ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ศาสตราจารย์ พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ
รองศาสตราจารย์ อภิชัย ศิวประภากร
รองศาสตราจารย์ ศุภกร ภู่เกิด
รองศาสตราจารย์ เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์
รองศาสตราจารย์ จินตนา เหล่าไพบูลย์
รองศาสตราจารย์ ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล
รองศาสตราจารย์ จันทรพร ทองเอกแก้ว
รองศาสตราจารย์ สายันต์ แสงสุวรรณ
รองศาสตราจารย์ ศิริพร จึงสุทธิวงษ์
รองศาสตราจารย์ อนุชา แยงไธสง
บรรณาธิการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์
กองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ศิริพร จึงสุทธิวงษ์
รองศาสตราจารย์ จันทรพร ทองเอกแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสนอ ชัยรัมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุระ วุฒิพรหม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญชัย ศุภอรรถกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชยาพร แก่นสาร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย
นาย สิทธิพงษ์ โกมิล
นาย ศักดิ์ดา น้อยนาง
นาย ชัยวุฒิ วัดจัง
นางสาว สุทธนา ปลอดสมบูรณ์
นางสาว กติกา สระมณีอินทร์
ฝ่ายจัดการและเลขานุการ
นางสาว อมรรัตน์ วะสุรีย์
นาง นันทนา พิมพ์พันธ์
นางสาว จิราภรณ์ ทองสุด
นางสาว ดุจฤทัย สหพงษ์
นาง ทุติยาภรณ์ วีระกุล
นางสาว ปริยากร พิมเงิน
ฝ่ายศิลป์
นาย นัฐพงษ์ สืบสุข
นาย กมล คำพิบูลย์