วัตถุประสงค์และขอบเขต

         วารสารวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ศึกษาเป็นวารสารที่จัดทำโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย (research articles) หรือ บทความทางวิชาการ (review articles) ทางด้านวิทยาศาสตร์ทุกสาขา เช่น ฟิสิกส์ เคมี วัสดุศาสตร์ ชีววิทยา จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาศาสตร์ศึกษา โดยลักษณะของบทความที่จะนำเสนอเพื่อขอลงตีพิมพ์ในวารสารนี้จะต้องมีสาระที่น่าสนใจ เป็นงานที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย และต้องเป็นงานที่ไม่เคยถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และทุกบทความจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการจากคณะผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขาวิชา

ข่าวประกาศ

รับสมัครบทความออนไลน์

>

ประกาศวันที่ : 16 : 11 : 2016,


รับบทความออนไลน์ เพื่อลงในวารสาร JSSE ฉบับที่ 1 ปีที่ 1

อ่านเพิ่มเติม