ปีที่ 2 ฉบับที่ 1(มกราคม-มิถุนายน 2562)

ลำดับชื่อบทความผู้เขียนหน้า
วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร ศักดิ์ศรี สุภาษร
กองบรรณาธิการ ศักดิ์ศรี สุภาษร
คำแนะนำสำหรับผู้เขียนและการเตรียมต้นฉบับบทความ ศักดิ์ศรี สุภาษร
ถ้อยแถลงบรรณาธิการ
บทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์(Research Articles - Science)
บทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา(Research Articles - Science Education)
1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์( Development of mathematics learning achievement on linear inequality of one variable for grade-9 students through the use of skill exercise based on constructivist theory ) ณัฐจรินทร์ แพทย์สูงเนิน
และชนกกานต์ สหัสทัศน์
1-11
2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้แบบฝึกทักษะขั้นตอนการแก้ปัญหาของโพลยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ( Development of achievement on ratio and percentage problems through the use of skill exercise based on Polya’s problem solving procedures of grade-8 students at Kalasin College of Dramatic Arts ) ปฏิมาพร ประจวบสุข
และชนกกานต์ สหัสทัศน์
12-22
3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการแก้โจทย์ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา ( The development of mathematics problem solving abilities on the application of linear equations with one variable of Grade-8 students using emphasized on Polya’s problem solving methods ) พลอยไพริน ศิริพัฒน์ ประภาพร หนองหารพิทักษ์
และปวีณา ขันธ์ศิลา
23-33
4 ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ร่วมกับการใช้โปรแกรม GeoGebra เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (Effects on development for learning activities that emphasize mathematical processes with GeoGebra program on system of linear equations with two variables topic of grade-9 students) จารุต วรสาร ประภาพร หนองหารพิทักษ์
และปวีณา ขันธ์ศิลา
34-42
5 ความเข้าใจมโนมติ เรื่อง พันธะโคเวเลนต์และรูปร่างโมเลกุล จากการเรียนรู้แบบสืบเสาะด้วยแบบจำลองเชิงกายภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (Grade-10 students’ conceptual understanding of covalent bonding and molecular shapes from inquiry learning by using physical models) อริยา ทิพชัย ชาลี มีวงศ์ กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา
และศักดิ์ศรี สุภาษร
43-56
6 ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเรื่องรถแข่งโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (Effects of STEM education approach on food racing car for grade six students) ทักษิณา พิทักษา ปฏิภาณ พิทักษา น้ำฝน รุ่งโรจน์ สนธิ พลชัยยา
และกานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา.
57-70
บทความวิชาการทางวิทยาศาสตร์(Academic Articles - Science)
7 การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนสำหรับการออมเพื่อเกษียณโดยใช้ค่าปัจจุบัน ( Analysis of the rate of return for saving for retirement ) สุพจน์ สีบุตร
และพัชรี วงษาสนธิ์
71-80
8 การจำลองราคาหุ้นด้วยกระบวนการสโตแคสติก ( Stock price simulation with stochastic processes ) พัชรี วงษาสนธิ์
และสุพจน์ สีบุตร
81-88
ดัชนีผู้เขียน ศักดิ์ศรี สุภาษร 89


ปีที่ 1 ฉบับที่ 2(กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)

ลำดับชื่อบทความผู้เขียนหน้า
วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร ศักดิ์ศรี สุภาษร
กองบรรณาธิการ ศักดิ์ศรี สุภาษร
คำแนะนำสำหรับผู้เขียนและการเตรียมต้นฉบับบทความ ศักดิ์ศรี สุภาษร
ถ้อยแถลงบรรณาธิการ
บทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์(Research Articles - Science)
1 การประยุกต์ใช้กฎความสัมพันธ์เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงการออกกลางคันของนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิพัทธ์ ปฤชานนท์
และวงกต ศรีอุไร*
123-133
2 การสาธิตกระบวนการสร้างภาพของฟังก์ชันโดยวิธีของพิกัดทรงกระบอก พัชรี วงษาสนธิ์*
และสุพจน์ สีบุตร
134-142
3 การสร้างตัวแบบการเจริญเติบโตของฟาสท์แพลนท์โดยใช้ริชาร์ดฟังก์ชัน สุพจน์ สีบุตร*
และพัชรี วงษาสนธิ์
143-151
บทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา(Research Articles - Science Education)
4 การสำรวจความเข้าใจของนักเรียน เรื่อง สารละลาย เสนอ ชัยรัมย์ ปุริม จารุจำรัส
และมะลิวรรณ อมตธงไชย
152-161
5 มโนทัศน์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เกี่ยวกับการเกิดฤดู พิทักษ์พงษ์ สมปาน
และกรีฑา แก้วคง
162-170
6 ผลการวิเคราะห์การสะท้อนผลปฏิบัติทดลองสอนของนักศึกษาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ ร่มเกล้า จันทราษี* และคณะ171-185
7 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ธเรศ คำหิราช
และชนกกานต์ สหัสทัศน์
186-195
8 การพัฒนาทักษะการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ด้วยการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน อติมา อุ่นจิต
และ ชนกกานต์ สหัสทัศน์
196-205
9 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กาลทิวา สูญราช
และวรรณพล พิมพะสาลี
206 - 215
ดัชนีผู้เขียน ศักดิ์ศรี สุภาษร216


ปีที่ 1 ฉบับที่ 1(มกราคม-มิถุนายน 2561)

ลำดับชื่อบทความผู้เขียนหน้า
วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร ศักดิ์ศรี สุภาษร
กองบรรณาธิการ ศักดิ์ศรี สุภาษร
คำแนะนำสำหรับผู้เขียนและการเตรียมต้นฉบับบทความ ศักดิ์ศรี สุภาษร
ถ้อยแถลงบรรณาธิการ
บทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์(Research Articles - Science)
1การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการจัดการข้อเสนอโครงงานสำหรับ การเรียนรู้ด้วยวิจัยเป็นฐาน ราเชนทร์ นามวงศ์
สุภาวดี หิรัญพงศ์สิน
และณัฎฐ์ ดิษเจริญ
1-16
2ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการเบิกจ่ายงบประมาณกรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด จุฬาวรรณ ปาสาจันทร์
และวงกต ศรีอุไร
17-26
3การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อจำแนกผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก เชิดศักดิ์ เจริญชัย
สุรศักดิ์ แว่นรัมย์
และณัฏฐ์ ดิษเจริญ
27-37
บทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา(Research Articles - Science Education
4 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการถ่ายทอดยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศ ด้วยกิจกรรมการลงมือปฏิบัติบนฐานการสืบเสาะวิทยาศาสตร์ สุภาพร พรไตร
และโรสลีนา อาแวหามะ
38-48
5 ความเข้าใจมโนมติและแบบจําลองทางความคิด เรื่อง สมดลเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากการเรียนด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะรวมกับเทคนิคการทํานาย-สังเกต-อธิบาย กฤษฎา พนันชัย
พนัสดา มาตราช
สุภาพ ตาเมือง
และศักดิ์ศรี สุภาษร
49-60
6 ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกับแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องตารางธาตุสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นุชจิรา แดงวันสี
ปริญวรรณ สุนทรรักษ์
สนธิ พลชัยยา
และกานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา
61-73
7 การสืบเสาะหาความรู้แบบเปิดร่วมกับการใช้แบบจำลองทางกายภาพ: ความเข้าใจมโนมติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การแตกตัวของกรดและเบส อรรจนา วิชาลัย
และสุวัตร นานันท์
74-85
8 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นแบบจำลองเรื่อง การระเหยที่มีต่อกระบวนการ สร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณัฐนรี คณะเมือง
และร่มเกล้า จันทราษี
86-96
9 ผลสัมฤทธิ์และความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่อง สมบัติและปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากการเรียนรู้แบบสืบเสาะผสมผสานกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ฉัตรชฎา ติงสะ
อารีรัตน์ ใจกล้า
สุภาพ ตาเมือง
และศักดิ์ศรี สุภาษร
97-108
บทความวิชาการทางวิทยาศาสตร์ศึกษา(Academic Articles - Science Education
10 ความรู้เนื้อหาผสานวิธีสอนและเทคโนโลยีในห้องเรียนเคมีโดยใช้สถานการณ์จำลองแบบมีปฏิสัมพันธ์ของ PhET นินนาท์ จันทร์สูรย์
และนวศิษฏ์ รักษ์บำรุง
109-121
ดัชนีผู้เขียน ศักดิ์ศรี สุภาษร122