ปีที่ 1 ฉบับที่ 1(มกราคม-มิถุนายน 2561)

ลำดับชื่อบทความผู้เขียนหน้า
กองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์(Research Articles - Science
1การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการจัดการข้อเสนอโครงงานสำหรับ การเรียนรู้ด้วยวิจัยเป็นฐาน ราเชนทร์ นามวงศ์
สุภาวดี หิรัญพงศ์สิน
และณัฎฐ์ ดิษเจริญ
1-6
2ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการเบิกจ่ายงบประมาณกรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด จุฬาวรรณ ปาสาจันทร์
และวงกต ศรีอุไร
17-26
3การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อจำแนกผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก เชิดศักดิ์ เจริญชัย
สุรศักดิ์ แว่นรัมย์
และณัฏฐ์ ดิษเจริญ
27-37
บทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา(Research Articles - Science Education
4 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการถ่ายทอดยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศ ด้วยกิจกรรมการลงมือปฏิบัติบนฐานการสืบเสาะวิทยาศาสตร์ สุภาพร พรไตร
และโรสลีนา อาแวหามะ
38-48
5 ความเข้าใจมโนมติและแบบจําลองทางความคิด เรื่อง สมดลเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากการเรียนด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะรวมกับเทคนิคการทํานาย-สังเกต-อธิบาย กฤษฎา พนันชัย
พนัสดา มาตราช
สุภาพ ตาเมือง
และศักดิ์ศรี สุภาษร
49-60
6 ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกับแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องตารางธาตุสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นุชจิรา แดงวันสี
ปริญวรรณ สุนทรรักษ์
สนธิ พลชัยยา
และกานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา
61-73
7 การสืบเสาะหาความรู้แบบเปิดร่วมกับการใช้แบบจำลองทางกายภาพ: ความเข้าใจมโนมติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การแตกตัวของกรดและเบส อรรจนา วิชาลัย
และสุวัตร นานันท์
74-85
8 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นแบบจำลองเรื่อง การระเหยที่มีต่อกระบวนการ สร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณัฐนรี คณะเมือง
และร่มเกล้า จันทราษี
86-96
9 ผลสัมฤทธิ์และความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่อง สมบัติและปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากการเรียนรู้แบบสืบเสาะผสมผสานกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ฉัตรชฎา ติงสะ
อารีรัตน์ ใจกล้า
สุภาพ ตาเมือง
และศักดิ์ศรี สุภาษร
97-108
บทความวิชาการทางวิทยาศาสตร์ศึกษา(Academic Articles - Science Education
10 ความรู้เนื้อหาผสานวิธีสอนและเทคโนโลยีในห้องเรียนเคมีโดยใช้สถานการณ์จำลองแบบมีปฏิสัมพันธ์ของ PhET นินนาท์ จันทร์สูรย์
และนวศิษฏ์ รักษ์บำรุง
109-121